Text Size:
Na ndiqni: Twitter Facebook YouTube Pinterest

Sherbime Laboratorike

Shërbimi i Laboratorëve Klinik-Biokimik, Bakteriologjik, Imunologjik, Hormonal, Gjenetik dhe Markuesve Tumoralë, siguron një nga shtyllat kryesore për vënien e diagnozës të sëmundjeve të ndryshme. Cilësia e lartë e paisjeve laboratorike dhe niveli i stafit që ofron shërbimin në këtë shërbim si dhe metodat që përdoren, ndihmojnë në diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme në kohën e duhur. Rezultatet e ekzaminimeve laboratorike janë të sakta dhe jepen brenda një afati kohor te duhur. Në vartësi të sëmundjes, mjeku rekomandon ekzaminime laboratorike të ndryshme, të cilat kryhen brënda klinikës. Duke pasur parasysh evoluimin e shpejtë të njohurive të kësaj fushe, ne këtë shërbim janë futur metoda dhe analiza të reja. Në këtë laborator bëhen të gjitha llojet e analizave prej më të thjeshtave deri tek ato më të vështirat, saktësia e rezultateve e të cilave përbën një nga elementet bazë për vënien e sigurt të diagnozës, për ndjekjen e ecurise së sëmundjeve, si dhe të rezultateve të mjekimit.

LABORATORI KLINIK-BIOKIMIK

Në Klinikën Mjeksore Ikeda-Euromedica, laboratori mban peshën kryesore në vendosjen e diagnozave për shumë prej sëmundjeve. Në këtë kontekst, këtij departamenti i është kushtuar një kujdes maximal dhe është i paisur me nje gamë të gjërë analizash, që mundësojnë një shërbim modern. Ky department kryen analizat laboratorike: kliniko- biokimike , bakteriologjike, imunologjike si dhe ai i markuesve tumoralë

LABORATORI KLINIK, mundëson kryerjen e analizave të mëposhtme:

Gjak komplet me të gjithë parametrat:eritrocitet, hemoglobina, hematokriti, leukocitet,trombocitet,sedimentin Po ashtu bëhen konstantet eritrocitare, si volumi eritrocitar mesatar(VEM), koncentrimi i hemoglobinës në eritrocite(CHEM) Konstante majft të rëndësishme për dallimin e anemive nga deficiti i hekurit, nga hemoglobinopatitë Gjithashtu përcaktohen konstantet trombocitare (MPV),volumi mesatar i trombociteve Bëhet deshifrimi i formulës leukocitare Të dhënat paraqiten në histogramat përkatëse Në të gjitha rastet kur ndonjë nga këto parametra del jashtë normës, bëjmë (Manual Diferencial Morphology) , pra deshifrimin dhe studimin morfologjik të elementëve të figuruar të gjakut Për leukocitet bëhet deshifrimi i formulës dhe nxjerrja e elementëve leukocitare në përqindje,(Vlerat Relative të Elementëve ne Formulën Leukocitare ) Po ashtu bëhet përshkrimi morfologjik i leukociteve, (Ndryshimet Morfologjike Patologjike të tyre ) , të granulociteve , agranulociteve dhe deviacionet e formulës leukocitare Për eritrocitet, përcaktohen ndryshimet morfologjike të tyre, të cilat të kombinuara me konstante eritrocitare, vlejnë për të diferencuar llojin e anemive Në këto raste kërkohen dhe disa analiza të tjera, që kryhen në laboratorin tonë si : Elektroforeza e Hemoglobinës , Sideremia, Ferritinemia,Retikulocitet, që shërbejne për të diferencuar midis tyre anemitë post hemoragjike , hemolitike, ferrideficitare dhe anemitë enzimopenike Për trombocitet bëhet vlerësim kuantitaiv dhe kualitativ i tyre , shënohen ndryshimet morfologjike të tyre për të vlerësuar indirekt vetitë kryesore të trombocitev, ( kryesisht funksionin agregues të tyre) Hemostaza :për eksplorimin e hemostazës primare , (Faza e parë) bëhet përcaktimi i kohës së hemoragjisë,( Metoda Duke), përcaktimi i numrit dhe morfologjisë së eritrociteve dhe retraksioni i koagulit Për fazën e dytë për koagulimin e gjakut, bëhet përcaktimi i nivelit të protriombinës (PT),si dhe përcaktimi kohës së tromboplastinës parciale të aktivizuar Faza e tretë përcakton dozimin e fibrinogjenit

ANALIZAT E URINËS

Bëhet ekzaminimi makroskopik i urinës dhe ekzaminim mikroskopik, si dhe studimi i morfologjisë së eritrocitev në urinë, për diferencimin e hematurisë glomerulare nga të tjerat LABORATORI BIOKIMIK mundëson këto analiza:

ANALIZA BIOKIMIKE

• Acidi Urik
• Acidi Urik ne urine
• Acidi Vanil Mandilik (V.M.A.) (ne urinen 24 H)
• Aftesia lidhese per hekurin (TIBC)
• Albumina
• Aldolaza
• Amilaza ne gjak ( a- AMYLASIS - DIASTASIS AMS)
• Amilaz ne urine (AMS) (AMYLASA PANKREATIKE AMPS)
• Azoti urinar ( Urea ne urine 0
• Acidi Folik i Eritrociteve
• Acidi Folik ne Serum
• Analiza Spektrale e Gureve ne Veshka
• Azotemia ( Urea ne gjak )
• Azoti Urinar (Urea ne urine )
• Bakri ne urine ( C++ ) Kuprus
• Bakri (Cu + ) Kupremia (Cupremia )
• Bilirubina totale
• Bilirubina direkte & indirekte
• B2 Mikroglobulinat ( B2M )
• B2 Mikroglobulinat ne urine
• Ceruloplazminat
• Enzima konvertuese e Angiotensines (A.C.E. )
• Ferritina
• Fosfataza Alkaline
• Fosfataza Alkaline ne Leukocite
• Fosfataza Acide ( A.C.P. )
• Fosfataza Acide Prostatike ( PAP )
• Fosfataza Acide Fraksion Prostatik
• Fosfolipidet
• Fosfolipidet H.D.L.
• Fosfolipidet L.D.L.
• Fosfolipidet V.L.D.L.
• Fosfori ne Gjak
• Fosfori ne Urine
• G – Globulinat ( Gamaglobulinat )
• Glicemia ( Glukoza )
• Kurba e Glicemise ( me 2 marrje )
• Kurba e Glicemise ( me 5 marrje )
• Glukoze 6 Fosforodehydrogenaza ( G6PD )
• Hekuri (Fe ++ ) ( Sideremia )
• Hemoglobina e Glukozuar ( HBA1C )
• Kalciumi i Jonizuar ( Ca ++ )
• Kalciumi ne Urine
• Kalciumi Total
• Kaliumi ne Gjak ( K + )
• Kaliumi ne Urine ( K + )
• Klirensi i Kreatimines
• Klori ne Gjak ( Cl - )
• Klori ne Urine ( Cl - )
• Kolesteroli H.D.L.
• Kolesteroli L.D.L.
• Kolesteroli Total
• Komplementi i Fraksionit C3
• Komplementi i Fraksionit C4
• Kreatinin Fosfokinaza ( C.P.K. )
• Kreatinina
• Kreatinina ne Urine
• Kriglobulinat ( Cryoglobulinat )
• Laktodehydrogenaza ( L.D.H. )
• Lipidet Totale
• Magneziumi ne Gjak ( Mg ++ )
• Magneziumi ne Urine ( Mg ++ )
• Myoglobina ne Gjak ( Enzima Muskulare )
• Myoglobina ne Urine ( Enzima Muskulare )
• 5 + Nukleotidiaza ( 5 N.U. )
• Natriumi ne Gjak ( Na ++ )
• Natriumi ne Urine ( Na ++ )
• Oxalate ne Urine
• Proteina ne Urine (Albuminuria ne Urinen 24H )
• Proteina Bence – Jones ( Urine 24H )
• Proteina Totale
• Pseudokolinesteraza ( CHE ) Cholinesteraza SCHE
• Piruvat Kinaza ( gjak total , diten e nisjes )
• Siderofilina ( Transferina )
• Trigliceridet
• Troponima ( T )
• Urine komplet
• Vitamina B12
• Zinku ne Urine ( Zn )
• Zinku

ANALIZA HAEMATOLOGJIKE

• Chinaza Erythrocitare Piruvate
• Coombs Direkt
• Coombs Indirekt (Titri Anticorp – Antirezus 0 ( Serum )
• Erythrosendimentacioni ( ESR )
• Formula Leukocitare ( Ëhite Blood Cell Type Form )
• Gjak Komplet ( GBT ) me formule Leukocitare
• Glucosa – 6 – Phosphorodenyorogenaza ( G – 6 – PD )
• Grupi i Gjakut ( BGT ) + RHESUS
• Haemoglobina e Glukozuar ( HbAC )
• Haemoglobina ( Hb )
• Haemotocriti ( Ht )
• Indeksi Erythrocitar
• Indeksi Trombocitar ( Plathelets )
• Kohe e Hemoragjise
• Kohe e Koagulimit
• Phosphataza Alkaline Leukocitare ( FAL )
• Resistenca Erythrocitare ( Globulare )
• Rhesus Blood ( Genotip ) ( i thjeshte )
• Retikulociti
• Raporti Limfocite T/B
• Raporti Limfocite T/B ( faza e dyte )
• Testi i Drepanocitoses
• Testi ëright sipas Coombs ( Serum )
• Trombocitet ( Plathelets )

ANALIZA IMUNOLOGJIKE

• Antikorpet Antinuklear – ANA (imunofluoreshence)
• Antikorpet Antimikrosomike – LKM
• Antikorpet Antimitokondrial - AMA
• Antikorpet Kundrejt Antigeneve Nuklear te Extraktuar ( ENA )
• Antikorpet Kundrejt Fibrave te Muskujve te Lemuar ( ASMA )
• Anti – MPO ( P – ANCA ) ( Kolagjenozat )
• Ati – PR -3 ( C – ANCA ) ( Kolagjenozat )
• Antikorpet e Sklerodermise ( anti SCL – 70 )
• Antikorpet Antigliadinik IgA
• Antikorpet Antigliadinik IgG
• Antikorpet e Fosfatidilokalines
• Antikorpet e Fosfatidiloserines IgA
• Antikorpet e Fosfatidiloserines IgG
• Antikorpet e Fosfatidiloserines IgM
• Antikorpet Antifosfolipide ( Fosfatidilokalines + Fosfatidiloserines IgA + IgG + IgM )
• Antikorpet e Kardiolipines IgA ( acl )
• Antikorpet e Kardiolipines IgG ( acl )
• Antikorpet e Kardiolipines IgM (act )
• Antikorpet Antithyreodien kundrejt Hyperoxidazes ( Anti – TPO )
• Antitrombina III
• Fibrinogjeni
• Krioglobulina
• Komplementi Fraxioni C3
• Komplementi Fraxioni C4
• Antistreptolizina - O ( Asto ) Antikorpeve Percaktimi Sasior ( Nefelomitri )
• Antistreptolizina – O Aglutinimi
• Factori Rhematoid sipas ËALE – ROSE
• Ra – Test ( Rheumatoid Factor ) ( nefelomitri )
• Ra – Test ( Rheumatoid Factor ) ( Aglutinim )
• Rf – IgA ( Rhematoid Factor IgA )
• Rf – IgG ( Rhematoid Factor IgG )
• CRP ( Proteine C Reactive ) Percaktimi Sasior ( nefelometri )
• CRP ( Proteine C Reactive ) Percaktimi Cilesor ( Aglutinim )
• Le – Test ( Native DNA )
• Proteine – C
• Proteine – S
• Imunoglobulina IgA
• Imunoglobulina IgD
• Imunoglobulina IgG
• Imunoglobulina IgM
• Imunoglobulina E – IgE Totale –IgE specifike
• Zinxhiret K ( Kapa ) te lire
• Zinxhiret ^ ( Lamda ) te lire
• ROSE BENGAL ( Seroreaksioni per Brucela )
• RPR ( Sifilis )
• VDRL ( KAHN TEST , ËASSERMAN, SIFILIZ )
• Antikorpet Borrelia Burgdorfer ( morbus lymelg G )
• Antikorpet Borrelia Burgdorfer IgM
• Antikorpet Bruceloza IgG ( Melitens )
• Antikorpet Bruceloza IgM ( Melitens )
• Antikorpet Citomegalovirus IgG ( CMV IgG )
• Antikorpet Citomegalovirus IgM ( CMV IgM )
• Antikorpet e Ekinokokut Totale
• Antikorpet e Ekinokokut IgM, IgG
• Antikorpet e Virusit EPSTEIN BARR IgG
• Antikorpet e Virusit EPSTEIN BARR IgM
• EPSTEIN BARR Anti EBNA
• EPSTEIN BARR EA – IgG
• EPSTEIN BARR EA – IgM ( Ëestern Blot )
• Antikorpet Helicobacter Pylori IgG
• Antikorpet Herpetike Tipi I IgG ( HSV I IgG )
• Antikorpet Herpetike Tipi I IgM ( HSV I IgM )
• Antikorpet Herpetike Tipi II IgG ( HSV II IgG )
• Antikorpet Herpetike Tipi II IgM ( HSV II IgM )
• Antikorpet HIV I, ( HIV Test )
• Antikorpet HIV I
• Antikorpet Klamydias IgA
• Antikorpet Klamydias IgG
• Antikorpet Klamydias IgM
• Antikorpet Leishmania
• Antikorpet e Leptospirozes IgG
• Antikorpet e Leptospirozes IgM
• Antikorpet e Mykoplasma Hominis
• Antikorpet e Mykoplasma Pneumonia IgG + IgM
• Antikorpet e Mykoplasma Pneumonia Totale ( IgA ,IgG ,IgM )
• Antikorpet Ureaplasma Urealiticium IgG
• Monotest ( Mononukleosa )
• Antikorpet Rubeola IgG
• Antikorpet Rubeola IgM
• Antikorpet e Toxoplazmes IgA
• Antikorpet e Toxoplazmes IgG
• Antikorpet e Toxoplazmes IgM
• TORCH ( Toxoplazma , Rubeola , Citomegalovirus ), HSV II, IgM, IgG
• Antikorpet Aspergilosis
• Antigeni HLA B – 27 ( Histocompatibilitetit )

KOAGULIMI (AGLUTINIMI)

• Antitrombina III AT III
• Antistreptolozina – O ( ASTO )
• Celula Lupus ( LE )
• CR Proteine ( Cilesore) CRP
• CR Proteine ( Sasiore ) CRP
• Fibrinogjeni
• Faktori Rheumatoid sipas WALE ROSE
• Koha Parciale e Tromboplastines ( PTT )
• Koha Parciale e Tromboplastines se Aktivizuar ( APPT )
• Krioglobulina
• Le Lest ( Native DNA )
• Niveli i Protrombines ( PT )
• Proteina – C
• Proteina – S
• RA – Test ( Cilesor ) Faktori Reumatoid
• RA – Test ( Sasior ) Faktori Reumatoid
• Testi COOMBS Direkt
• Testi COOMBS Indirekt ( Titri i – Antikorpeve – Anti Rh ) ( Serum )
• Trombocite
• VDRL ( SIFILIZ )
• VIDAL ( Tifo Abdominale )
• ËRIGHT ( Bruceloze )
• ËAIL FELIX ( Rikeciet ) secili lloj

HORMONET

• Alfaproteina Globulina Embrionale ( AFP ) ( Alfa Feto Proteina )
• Calcitonina ( CT ) ( Kalcitonina )
• 11 – Deoxikortizoli ( Compounds – S )
• D4 Androstenedioni ( D4A )
• Dehidroepiandrosteroni ( DHEA – S ) ( Sulfat )
• Estradioli ( 17 – B Estradioli , E2 )
• Estroni i lire ( UE3 )
• Estrogenet Total ne Urine
• Estroni ( E1 )
• Enzima Konvertuese e Angitensines ACE
• Gonadotropina Korionike nengrupi B B – HCG ( test i gravidances ne gjak )
• Hormoni i rritjes ( GROËTH Hormon ) GH
• 17 – Hidroksigesteroni ( 17 OH PRG )
• Hormoni Adrenokotrikotrop ( ACTH )
• Hormoni Folikulostimulues ( FSH )
• Hormoni Lutenizues ( LH )
• Hormoni Tireotrop ( TSH )
• IGF - BP3
• Katekolaminat ne Urine
• Kortizoli
• Kortizoli ne Urine
• 17 – Ketosteroidet ne Urine ( 17 – KS )
• Parathormoni Intach ( PTH – INTACH )
• Peptidi C ( C – Peptidi )
• Peptidi C ne Urine
• Pregnacy Test ( Testi i Barres ) ne Urine
• Progesteroni ( PRG )
• Prolaktina ( PRL )
• Testosteroni Total ( T . Testo )
• Tyreoglobulina ( TG )
• Tiroksina ( T4 )
• Tiroksina e lire ( FT4 )
• Trijodtironina ( T3 )
• Trijodtironina e lire ( FT3 )

HEPATITET

Hepatiti A
• Antikorpet Totale HAV ( Anti – HAV – Total ) ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet HAV IgM ( Anti – HAV IgM ) ( Serum Plazem EIA)

Hepatiti B
• Antigeni e ( Hbe Ag ) ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet e ( Anti – e , HbeAb, Anti Hbe ) ( Serum Plazem EIA )
• Antigeni Siperfaqesor ,Australian , ABSAg ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet Siperfaqesore ( Anti – S, HBS Ab, Anti ABS ) ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet “ CORE “, Nukleus , Totale , ( Anti – C , HBcAb, Anti HBc ) ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet “ CORe “ , Nukleus , IgM ( Anti – HBc IgM , Hbc Ab IgM ) ( Serum Plazem EIA )
• HBV – DNA ( Serum Plazem EIA )
• Zbulimi i ADN te Virusit te Hepatitit B ( HBV ) me PCR
• ( HBV – DNA me PCR ) ( Sasiore ), ngarkese virale

Hepatiti C
• Antikorpet HCV ( Anti – HCV ) ( Serum Plazem EIA )
• Hepatiti C Vertetues ( INNO LIA HCV ) ( Serum Plazem EIA ) Imunoblot
• Zbulimi ARN te Virusit te Hepatitit C me PCR ( HCV – PCR ) Sasiore ( ngarkese virale )
• Zbulimi ARN te Virusit te Hapatitit C me PCR ( HCv – PCR ) ( Cilesore )
Hepatiti D • Antigeni HDV ( HD Ag , HDV – Ag ) ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet Totale ( Anti – HDV Totale ) ( Serum Plazem EIA )
• Antikorpet IgM ( Anti – HDV IgM ) ( Serum Plazem Eia )

Hepatiti E
• Antikorpet ( Anti HEV ) ( Serum Plazem EIA )

TREGUESIT NEOPLAZIKE (MARKUSET TUMORALE)

• a) – Fatoproteina ( AFP ) ( Serum Plazem EDTA RIA )
• Antigeni Karcinomatoz Embrional ( CEA )
• Antigeni Prostatik Special ( PSA ) – Sasior
• Antigeni Prostatik Special ( PSA ) – Cilesor
• Antigeni Prostatik i lire ( f PSA )
• B2 – Mikroglobulina
• Ca 125 ( Antigeni Neoplazik 125 )
• Ca 15-3 ( Antigeni Neoplazik 15-3 )
• Ca 19-9 ( Antigeni Neoplazik 19-9 )
• Ca 195 ( Antigeni Neoplazik 195 )
• Peptide – C
• Fosfataza Acide Prostatike ( PAP )
• SCC ( Markusi i Tipeve Tumorale te Sheshte )
• Thyreoglobulina ( TG )

ELEKTROFOREZA

• Elektroforeza e Hemoglobines ( Detektim Cilesor i Hemoglobinopative )
• Elektroforeza e Proteinave ne Serum
• Test Drepanocitoze

LABORATORI BAKTERIOLOGJIK

• Antibiograma ( Metoda Kidney Baner, nenshtresa Muller Hinton )
• Eozinofilia e Hundes
• Ekzaminimi i skuamave te thonjve dhe flokeve per dermatofite
• Identifikimi i Mikrobeve me Antiserume
• Identifikimi i Streptokokeve
• Klamydia Cerviks Uteri , Prostates
• Kultura e Peshtymes
• Kulture e Sekrecioneve Ophtalmike
• Kulture e Sekrecioneve Uretrale
• Kulture per Mikrobet Anaerobe ( Gas Pak )
• Kulture te Sekrecioneve Vaginale Aerobe : agar gjak : Mac Conney agar
• Kulture nga Nasofaringsi
• Kulture per Bacilin Koch
• Kulture per Mykra ( Mykograma )
• Kulture Sekrecionesh nga Veshi
• Kulture e Indev Siperfaqesore ( Lekure, Trauma )
• Mycograma
• Spermokulture
• Urokulture
• Fece Gjak Occult
• Gjak per Malarje ( Leishmanie )
• Fece per Amidon + Fibra
• Yndyrna ne Fece
• Oxyuris
• Sekrecion Vaginal per Trichomonas
• Sekrecion Uretral per Trichomonas + ( Urine )

LABORATORI I HISTOCITOPATOLOGJISE

• Ekzaminim Citologjik i Sekrecioneve te Gjirit
• Ekzaminim Citologjik i Lengjeve Biologjike ( Perikardial , Pleural , Ascit )
• Ekzaminim Citologjik i Peshtymes dhe Sekrecioneve Bronch
• Ekzaminimi Citologjik i Urines
• Biopsi ( Lama , Blloku ) nga Organe te Ndryshme
• PAP Test ( Ekzaminim Citologjik sipas PAPA NIKOLAUT )

NIVELI I MEDIKAMENTEVE (SERUM OSE PLAZEM)

• Alkooli ( Gjak )
• Amikacina ( Gjak )
• Angoron ( Amiodaron ) ( Gjak )
• Deparkin ( Acidi Valproik ) Depakene ( Gjak )
• Diazepam ( Valium ) ( Gjak )
• Digitoksin ( Lantoxine ) ( Gjak )
• Digoksina ( Lanoxine ) ( Gjak )
• Diphenal ( Gjak )
• Ethosuksinidi ( Zarontin ) Etosuxamidi ( Gjak )
• Feniton ( Epanutin ) Dilantin ( Gjak )
• Fenorbarbital ( Luminal ) ( Gjak )
• Gentamycin ( Gjak )
• Karbamazepina ( Tegretol ) ( Gjak )
• Lithiumi ( Gjak )
• Misolin ( Gjak )
• Niveli i Ciclosporinave ne Gjak Total ( Gjak )
• Primidoni ( Mysolin ) ( Gjak )
• Theofilin ( Gjak )
• Vankomycin ( Gjak )

ANTIDEPRESANTET TRICIKLIK (SERUM)

• Desipramine
• Nortriptiline
• Imipramine
• Amitriptyline

EKZAMINIME SPECIALE TE BIOLOGJISE MOLEKULARE ME ANALIZEN E ADN-se (DNA)

SEKTORI I DETEKTIMIT TE FAKTOREVE INFEKSIOZ

- Detektimi dhe percaktimi sasior i virusit te Hepatit B
HBV – DNA sasior
- Detektimi dhe percaktimi cilesor i virusit te Hepatit B
HBV – DNA cilesor
- Detektimi dhe percaktimi sasior i virusit te Hepatit C
HCV – RNA sasior
- Detektimi dhe percaktimi cilesor i virusit te Hepatit C
HCV – RNA cilesor
- Detektimi i virusit te Rubeoles